Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udelený podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou 4real.sk s.r.o., Vranovská 59, 851 01 Bratislava, IČO: 46021639, zapísaná Okr. súdom Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 70547/B (ďalej len Spoločnosť) a to v rozsahu údajov uvedených v kontaktných a registračných formulároch na webových stránkach www.4real.sk a www.manazmentnehnutelnosti.sk.

Tento súhlas udeľujem na účely realizácie predmetu podnikania Spoločnosti, plnenia predmetu zmlúv medzi mnou a Spoločnosťou, reklamy a marketingu služieb a produktov Spoločnosti, zisťovania spokojnosti s poskytnutými službami a za účelom sprostredkovania úveru.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v informačných systémoch Spoločnosti a so sprístupnením týchto údajov tretím osobám. Tento súhlas poskytujem dobrovoľne na dobu neurčitú od udelenia súhlasu, pričom som si vedomý môjho práva kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať zaslaním oznámenia na adresu Spoločnosti. Odvolanie súhlasu nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia, ak nie je v odvolaní súhlasu uvedené inak.

Zároveň potvrdzujem, že všetky osobné údaje som poskytol dobrovoľne, sú pravdivé, správne a aktuálne.